A A A

Szkoła Podstawowa zapewnia edukację, wychowanie oraz opiekę uczniom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, uczniom słabo widzącym, słabo słyszącym, z niepełnosprawnością ruchową, autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Działania dydaktyczno- wychowawcze ukierunkowane są na zaspokajanie specyficznych potrzeb edukacyjnych uczniów, dostosowując treści odpowiednio do ich możliwości psychofizycznych i indywidualnego tempa rozwoju z uwzględnieniem specyficznych form i metod pracy oraz zasad nauczania. Tworzone są Indywidualne Programy Edukacyjno– Terapeutyczne na podstawie wielospecjalistycznej diagnozy funkcjonalnej dziecka, dokonywanej dwa razy w roku przez specjalistów, co pozwala na indywidualne traktowanie każdego ucznia przez nauczycieli w szkole.

Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim nauczani są w oparciu o Podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych(Dz. U. 2012, Nr 4, poz. 977,), w dwóch etapach edukacyjnych:

I etap - EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA - obejmuje klasy I-III szkoły podstawowej i jest realizowana w formie kształcenia zintegrowanego.

Zajęcia prowadzone są w oparciu o metodę ośrodków pracy Marii Grzegorzewskiej i pedagogikę zabawy oraz odpowiednio dobrane do potrzeb i możliwości rozwojowych elementy metod:

 • Dobrego Startu Marty Bogdanowicz,
 • Ruchu Rozwijającego W. Sherborne,
 • Kinezjologii Edukacyjnej,
 • Komunikacji alternatywnej i wspomagającej AAC.

II etap - obejmuje klasy IV-VI szkoły podstawowej, podczas którego nauczane są następujące przedmioty:

   

 • język polski
 • język angielski
 • muzyka
 • plastyka
 • historia i społeczeństwo
 • przyroda
 • matematyka
 • zajęcia komputerowe
 • zajęcia techniczne
 • wychowanie fizyczne
 • religia

     
 • Wszyscy uczniowie mają możliwość korzystania z biblioteki szkolnej, pracowni komputerowej, sali gimnastycznej, sali rehabilitacyjnej.

 • Nauczyciele odkrywają i rozwijają zainteresowania uczniów poprzez atrakcyjną ofertę zajęć dodatkowych: sportowych, tanecznych, muzycznych, plastycznych.

 • Uczniowie biorą udział w projektach edukacyjnych, konkursach, zawodach sportowych, wyjazdach i imprezach integracyjnych.

 • Uczniowie mogą korzystać ze stołówki szkolnej, a po lekcjach przebywać w świetlicy szkolnej lub Internacie.

Celem naszej pracy jest tworzenie środowiska przyjaznego, bezpiecznego i wspierającego wszechstronny rozwój ucznia. Zależy nam aby uczniowie naszej szkoły:

   

 • zaspokajali potrzebę ( uznania, bezpieczeństwa, kontaktów społecznych, komunikacji, aktywności, samorealizacji itd.),

 • zdobywali wiedzę i umiejętności,

 • rozwijali umiejętność komunikowania się,

 • wzmacniali pozytywną postawę wobec ludzi, otoczenia,

 • rozwijali kompetencje społeczne,

 • rozwijali zdolności i zainteresowania,

 • osiągali sukcesy w każdej dziedzinie szkolnej,

 • z uśmiechem wracali do szkoły.

Kształcenie specjalne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu umiarkowanym i znacznym w zakresie nauki w szkole podstawowej

Uczniowie o specyficznych potrzebach edukacyjnych objęci są kształceniem w oparciu o indywidualne programy edukacyjno- terapeutyczne oraz podstawę kształcenia ogólnego dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym.

W zakresie wspomagania procesu edukacyjnego organizowane są dodatkowo zajęcia rewalidacyjne- zajęcia logopedyczne, gimnastyka korekcyjna, zajęcia korekcyjno– kompensacyjne.

Dobierając metody w procesie nauczania stawiamy na wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju uczniów zgodnie z ich możliwościami rozwojowymi oraz wrodzonym potencjałem. Wymaga to przemyślanych i dobrze zaplanowanych działań, opartych na głębokiej znajomości dziecka, jego możliwości, potrzeb, uczuć, pragnień,
a także środowiska wychowawczego.

Stosowane są efektywne a zarazem atrakcyjne dla ucznia metody, rozwijające komunikowanie się, samodzielność, wyobraźnię i kreatywność, predyspozycje społeczne uczniów takie jak:
   

 • Gry dydaktyczne

 • Zabawy integracyjne oraz eliminujące agresję

 • Pokaz, demonstracja

 • Pytania i odpowiedzi

 • Praktyczne działania

 • Elementy muzykoterapii

 • Elementy kinezjologii edukacyjnej

 • Elementy aromaterapii

 • Elementy arteterapii

Do dyspozycji posiadamy szeroki wachlarz zgromadzonych materiałów dydaktycznych- gry dydaktyczne, układanki, puzzle, płytoteka, artykuły papiernicze, dvd, radiomagnetofon, tablice ekspozycyjne.

Dodatkowo uczniowie korzystają z podręczników i pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach Rządowego Programu Pomocy Uczniom w 2014 r. „Wyprawka Szkolna”.