A A A

Lista prowadzonych rejestrów, ewidencji, archiwów:

• Rejestr wydanych legitymacji szkolnych
• Rejestr zwolnień lekarskich
• Rejestr druków ścisłego zarachowania
• Rejestr nagród i odznaczeń
• Rejestr szkoleń wstępnych pracowników z zakresu bhp
• Rejestr wypadków przy pracy pracowników
• Rejestr badań profilaktycznych
• Rejestr wypadków uczniów

• Rejestr wydanych świadectw
• Ewidencja zawieranych umów
• Ewidencja kart obecności w pracy
• Ewidencja środków trwałych- księgi inwentarzowe

• Ewidencja zatrudnionych pracowników
• Ewidencja poleceń wyjazdów służbowych
• Ewidencji znaczków pocztowych
• Ewidencja magazynowania towarów spożywczych


Rejestry związane z awansem zawodowym nauczycieli


• Dokumenty księgowe
• Plany finansowe
• Sprawozdania finansowe
• Karty wynagrodzeń pracowników
• Listy płac
• Akta osobowe
• Dzienniki lekcyjne, grup wychowawczych, pedagoga, psychologa, dzienniki rewalidacyjne, nauczania indywidualnego, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
• Księgi kontowe
• Księgi uczniów
• Arkusze ocen
• Rejestr zarządzeń dyrektora