A A A

Szkoła Przysposabiająca do Pracy przeznaczona jest dla absolwentów gimnazjum i ośmioklasowej szkoły podstawowej z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, a także z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Nauka trwa 3 lata z możliwością przedłużenia etapu edukacyjnego o 1 rok, maksymalnie do 24 roku życia. W szczególnych przypadkach nauczanie może odbywać się w domu ucznia, na podstawie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania.

Szkoła Przysposabiająca do Pracy przygotowuje uczniów do wykonywania czynności pracy oraz wyposaża ich w niezbędne umiejętności wchodzące w zakres prostego zawodu. W procesie edukacji duży nacisk kładzie się na kształcenie umiejętności praktycznych niezbędnych w codziennym funkcjonowaniu.

Głównym celem edukacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną jest efektywne przygotowanie uczniów do dorosłości oraz wyposażenie ich w umiejętności, które pomogą im w zatrudnieniu na otwartym, chronionym lub wspomaganym rynku pracy. Jesteśmy zdecydowanie nastawieni na kształtowanie kompetencji społecznych, zawodowych i komunikacyjnych, zdolności adaptacyjnych i nabywanie nowych umiejętności, które jako ważne i istotne priorytety w edukacji, pomogą w przyszłości naszym podopiecznym na samodzielne i niezależne funkcjonowanie.

Kształcenie uczniów w szkole jest dostosowane do ich możliwości oraz indywidualnych potrzeb edukacyjnych. Szkoła Przysposabiająca do Pracy zapewnia kontynuowanie procesu edukacyjno – terapeutycznego. Dla każdego ucznia zespół nauczycieli tworzy indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny, natomiast jego postępy w nauce są dokumentowane w ocenach opisowych. Uczniowie spędzają w szkole czas ciekawie i pracowicie. Uczą się samoobsługi, działania w grupie, czytania, pisania, liczenia, śpiewania, korzystania z komputera, a także podstawowych czynności praktycznych.

W ramach zajęć przysposabiających do pracy oferujemy uczniom zajęcia:

  • Gospodarstwo domowe

  • Rękodzielnictwo

  • Elementy prac biurowych

  • Kulinaria

  • Ogrodnictwo

  • Florystyka

  • Elementy fryzjerstwa

Każdy uczeń, oprócz zajęć edukacyjnych, korzysta z zajęć rewalidacji indywidualnej.

Działalność Szkoły Przysposabiającej do Pracy to oprócz zajęć dydaktycznych, przygotowujących do funkcjonowania w społeczeństwie i pracy zawodowej, także atrakcyjne wycieczki, imprezy integracyjne i rekreacyjne. Mogą tu realizować swoje pasje, rozwijać talenty. Zdobyta przez uczniów wiedza, umiejętności i ukształtowane wartości, wzorce osobowe, zachowania i motywacje powinny ułatwić im umiejętne pełnienie ról społecznych.

Dla uczniów spoza miasta do dyspozycji są grupy wychowawcze w internacie. Można też korzystać ze smacznych obiadów w stołówce szkolnej i mile spędzać czas po lekcjach w świetlicy szkolnej.