A A A

Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze prowadzone są w placówce oraz w domach rodzinnych dzieci w zależności od orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Odbywają się w grupach od dwóch do czterech osób lub indywidualnie. Wymiar zajęć zależny jest od możliwości psychofizycznych oraz specyficznych potrzeb rewalidacyjnych uczestników zajęć.

CELE ZAJĘĆ REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZYCH:

 • wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży

 • rozwijanie zainteresowania otoczeniem

 • uzyskanie niezależności od innych osób w funkcjonowaniu w życiu codziennym

ZAJĘCIA REWALIDACYJNO -WYCHAWCZE OBEJMUJĄ:

 • naukę nawiązywania kontaktów w sposób odpowiedni do potrzeb i możliwości uczestników zajęć

 • kształtowanie sposobu komunikowania się z otoczeniem na poziomie odpowiadającym indywidualnym możliwościom uczestników zajęć

 • usprawniane ruchowe i psychoruchowe w zakresie dużej i małej motoryki, wyrabianie orientacji w schemacie własnego ciała i orientacji przestrzennej

 • wdrażanie do osiągania optymalnego poziomu samodzielności w podstawowych sferach życia

 • naukę celowego działania dostosowanego do wieku, możliwości, zainteresowań uczestnika zajęć oraz jego udział w ekspresywnej aktywności

 • rozwijanie zainteresowań otoczeniem, wielozmysłowe poznawanie tego otoczenia, naukę rozumienia zachodzącym nim zjawisk, kształtowanie umiejętności funkcjonowania w otoczeniu

Udział dzieci i młodzieży w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych daje szansę aktywnego korzystania z życia, spełniania ról społecznych odpowiednich do wieku i predyspozycji psychofizycznych. Zajęcia te stwarzają możliwość obcowania z rówieśnikami, zdobywania doświadczeń, redukują zachowania niepożądane.

METODY I FORMY PRACY (dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci/młodzieży):

 • zajęcia Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

 • stymulacja polisensoryczna według pór roku „poranny krąg”

 • dogoterapia

 • arteterapia

 • kinezjologia

 • muzykoterapia

 • aromaterapia

 • zajęcia Metodą Dobrego Startu

 • zajęcia Metodą Knillów

 • EEG Biofeedback

 • stymulacja mechanizmów lewopółkulowych- usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu (Metoda Krakowska)

 • zajęcia plastyczne

W pracy rewalidacyjno-wychowawczej pamiętamy o tym,
że KAŻDE DZIECKO OD URODZENIA JEST UNIKALNĄ, NIEPOWTARZALNĄ OSOBĄ.