A A A

Rejestry:

Krajowy Rejestr Sądowy - nr KRS: 0000452452

Główny Urząd Statystyczny - nr REGON: 022092284

Urząd Skarbowy - nr NIP: 887-18-06-199

Nr konta bankowego: 48953300042001001641510001

Zarząd Stowarzyszenia:

PREZES: Izabella Nycz

WICEPREZES: Izabela Kucharczyk

WICEPREZES: Aleksandra Kolano

SEKRETARZ: Ewelina Fedak

SKARBNIK: Wioletta Wójs

Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży SOSW „Szansa” powstało w 2013 roku. Członkami Stowarzyszenia są nauczyciele, terapeuci oraz pracownicy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ząbkowicach Śl. Stowarzyszenie liczy 41 członków.

 1. Celem Stowarzyszenia jest:

 • propagowanie postawy tolerancji i akceptacji dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych osób niepełnosprawnych,

 • udzielanie wszechstronnej i niezbędnej pomocy rodzinie dziecka niepełnosprawnego,

 • organizowanie i współorganizowanie zielonych szkół, obozów, kolonii i zajęć rehabilitacyjno-rewalidacyjnych,

 • zapewnienie młodzieży aktywnych form spędzania wolnego czasu,

 • przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

 • wzbogacanie bazy Ośrodka w pomoce i wyposażenie służące lepszej rewalidacji i rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,

 • dofinansowanie podstawowych potrzeb dzieci niepełnosprawnych wychowanków SOSW,

 • promocji i organizacji wolontariatu;

 • innych działań na rzecz osób niepełnosprawnych;

 1. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

 • uzyskiwanie darowizn od osób prawnych i fizycznych na rzecz  Stowarzyszenia

 • organizowanie imprez o charakterze dochodowym,

 • organizacja szkoleń, sympozjów, warsztatów oraz różnorodnych form doskonalenia w zakresie wiedzy o niepełnosprawności intelektualnej oraz zaburzeniach rozwojowych,

 • organizowanie festiwali, aukcji, wystaw, konkursów,

 • organizowanie różnorodnych zajęć terapeutycznych wpływających na polepszenie ogólnej kondycji i funkcjonowania społecznego dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

 • sprawowanie opieki pedagogiczno-psychologicznej oraz szeroko rozumianej terapii w stosunku do dorosłych absolwentów SOSW,

 1. W/w działania służące realizacji celów Stowarzyszenia prowadzi odpłatnie i nieodpłatnie.

 2. Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego.

Stowarzyszenie organizowało dotychczas przedsięwzięcia zarówno z Gminą Ząbkowice Śląskie jak i Starostwem Powiatowym. Oto niektóre z nich:

 • Mikołaj Wszystkich Dzieci – dotujący: Urząd Miasta i Gminy (2014, 2015, 2016, 2017, 2018)

 • Organizacja wypoczynku letniego dla 40-tu dzieci i młodzieży z gminy Ząbkowice Śl. (kolonie nad morzem) – dotujący: Urząd Miasta i Gminy (2014, 2015, 2017, 2018, 2019)

 • Gry i Zabawy Z Mikołajem – dotujący: Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śl. (2015)

 • Radosne Święta – dotujący: Urząd Miasta i Gminy (2015)

 • Czwartkowe Spotkania u Króla Maciusia – dotujący: Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śl. (2016)

 • Aktywni Sportowo - Wrażliwi Duchowo – dotujący: Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śl. (2016)

 • Marchewkowe pole - dotujący: Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śl. (2017)

 • Nie jestem inny - jestem taki sam jak Ty – dotujący: Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śl. (2018)

 • Śladami korony królów – wycieczka do Krakowa – dotujący: Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śl. (2019)

Dzięki otrzymanym dotacjom oraz darowiznom uruchomiono i wyposażono gabinet Integracji Sensorycznej w specjalistyczny sprzęt oraz Salę Doświadczania Świata, w której odbywa się stymulacja polisensoryczna.

Co roku Stowarzyszenie stara się wzbogacać zakres świadczonej pomocy, wprowadzając dodatkowe metody pracy z dzieckiem niepełnosprawnym oraz doposażać gabinety terapeutyczne w potrzebne pomoce oraz sprzęt. Rodzicom oferujemy specjalistyczną pomoc. Mogą oni skorzystać z pomocy psychologa, terapeutów, którzy udzielą im wskazówek, porad i wsparcia do dalszej pracy z dzieckiem.