A A A

W gimnazjum realizowana jest podstawa programowa kształcenia ogólnego, uczniowie poznają tajniki wiedzy w zakresie wszystkich przedmiotów nauczania . Nauka w gimnazjum trwa trzy lata, w trzecim roku nauki uczniowie przystępują do egzaminu gimnazjalnego .

Uczniowie gimnazjum uczestniczą w realizacji projektu gimnazjalnego oraz w zajęciach z preorientacji zawodowej, co w znaczącym stopniu przyczynia się do wyboru kierunku kształcenia w szkole zawodowej i dalszego planowania kariery zawodowej.

Dla każdego ucznia specjaliści opracowują Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny, który uwzględnia indywidualne zaburzenia i deficyty rozwojowe.

Gimnazjum oferuje uczniom udział w różnorodnych zajęciach rewalidacyjnych i terapeutycznych, które skutecznie wspomagają proces edukacji i umożliwiają osiąganie jak najlepszych wyników nauczania:

 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
 • Zajęcia logopedyczne
 • Zajęcia gimnastyki korekcyjnej
 • Terapia EEG-Biofeedback
 • Behawioralna terapia zajęciowa
 • Zajęcia stymulujące procesy integracji sensorycznej

Zajęcia rewalidacyjne prowadzone są indywidualnie lub w małych dwu, trzyosobowych grupach uczniów. Odbywają się w bogato wyposażonych w różnorodne pomoce dydaktyczne i rewalidacyjne gabinetach terapeutycznych. Taka organizacja pracy umożliwia uczniom z deficytami rozwojowymi indywidualny kontakt z nauczycielem-terapeutą i w przyczynia się do poprawy efektów kształcenia.

W naszym gimnazjum zapewniamy każdemu uczniowi:

 • szeroko pojętą indywidualizację – metod, form i programów nauczania,
 • właściwą diagnozę rozwoju psychoruchowego,
 • indywidualną terapię prowadzoną przez wykwalifikowaną kadrę;
 • bezpłatny dostęp do podręczników i ciekawego księgozbioru bibliotecznego;
 • poradnictwo dla rodziców i wspieranie ich przy realizacji zadań wychowawczych.

KSZTAŁCENIE SPECJALNE DLA UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ
W STOPNIU UMIARKOWANYM I ZNACZNYM W ZAKRESIE NAUKI W SZKOLE GIMNAZJALNEJ

Uczniowie o specyficznych potrzebach edukacyjnych objęci są kształceniem w oparciu o indywidualne programy edukacyjno- terapeutyczne oraz podstawę kształcenia ogólnego dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym.

W zakresie wspomagania procesu edukacyjnego organizowane są dodatkowo zajęcia rewalidacyjne- zajęcia logopedyczne, gimnastyka korekcyjna, zajęcia korekcyjno– kompensacyjne.

Dobierając metody w procesie nauczania stawiamy na wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju uczniów zgodnie z ich możliwościami rozwojowymi oraz wrodzonym potencjałem. Wymaga to przemyślanych i dobrze zaplanowanych działań, opartych na głębokiej znajomości dziecka, jego możliwości, potrzeb, uczuć, pragnień, a także środowiska wychowawczego.

Stosowane są efektywne a zarazem atrakcyjne dla ucznia metody, rozwijające komunikowanie się, samodzielność, wyobraźnię i kreatywność, predyspozycje społeczne uczniów takie jak:

 • Gry dydaktyczne

Uczniowie poznają różne strategie parażyciowe. Poprzez zabawę zdobywają wiedzę i umiejętności, twórczo poszukują rozwiązań, rozwijają i usprawniają logiczne myślenie, współdziałanie w grupie.

 • Zabawy integracyjne oraz eliminujące agresję

Stwarzane są sytuacje, by grupa się poznała, zjednoczyła, zgrała i była gotowa do współpracy, wzajemnej pomocy i szacunku. Dochodzi do opanowania negatywnych emocji oraz chęci nawiązania porozumienia. Rozwijane jest poczucie wspólnoty, panowania nad złością.

 • Pokaz, demonstracja

Zrozumienie i zapamiętanie poznanych treści, pobudzanie wyobraźni, ukierunkowanie uwagi, utrzymanie koncentracji. Kształcenie pewnych nawyków (np. higienicznych), możliwość bezpośredniego doświadczenia, przeżycia, uczenie kojarzenia faktów.

 • Pytania i odpowiedzi

Uczeń uczy się dziwić i dociekać, ćwiczy uwagę i koncentrację, doskonali komunikację interpersonalną.

 • Praktyczne działania

Doskonalenie nabytych umiejętności, samoobsługi, sprawności manualnych, wykorzystywanie teorii w praktyce, rozwijanie umiejętności kojarzenia, nabycie pewności siebie.

 • Metoda Karla Orfa

Rytmizacja słów, zdań, piosenek z towarzyszeniem instrumentów perkusyjnych, „pseudo instrumentów” lub własnego ciała w oparciu o „zapis” taktowy na kartonikach, zrozumiały i czytelny dla ucznia.

Wzbogacanie zasobu słownictwa dzieci, rozwijanie wyobraźni, ćwiczenie dykcji, pamięci i koncentracji uwagi.

 • Elementy muzykoterapii

W trakcie różnorodnej działalności muzycznej uczniowie w sposób naturalny doznają stymulacji i nie spodziewają się większych niepowodzeń. Muzyka i rytm są jakby bodźcami omijającymi barierę trudności intelektualnych i słowną warstwę poleceń. Pozwalają na spontaniczne, niczym nie skrępowane reakcje. Aktywność dzieci jest naturalna i sprawia im przyjemność.

Wspólne zabawy przy muzyce, słuchanie muzyki poważnej, relaksacyjnej, nauka tańca, inscenizacje piosenek, rozwijają umiejętność sprawnego wykonywania ruchu, pomagają w orientowaniu się w czasie i w przestrzeni, dotleniają organizm, sprzyjają poprawie koncentracji uwagi, usprawnieniu koordynacji wzrokowo- słuchowo- ruchowej, stymulują sprawniejsze myślenie, wpływają dodatnio na system nerwowy. Ponadto są przydatne w kształtowaniu pewnych cech charakteru: zdyscyplinowania, poczucia odpowiedzialności, umiejętności pracy w grupie. Dają też ujście negatywnym emocjom
i wyzwalają pozytywne. Pozwalają, by dzieci stawały się bardziej otwarte, śmiałe, aktywne, ufne, by wychodziły
z wewnętrznej izolacji.

 • Elementy kinezjologii edukacyjnej

W trosce o optymalny rozwój wykorzystywane są ćwiczenia zaproponowane przez P. Dennisona, które uaktywniają mózg, przygotowując go do uczenia się.

 • Elementy aromaterapii

Pobudzanie wrażeń zmysłowych.

 • Elementy arteterapii

Poprzez zajęcia plastyczno- techniczne stymulowany jest rozwój sfery poznawczej, ruchowej i emocjonalnej uczniów.

Do dyspozycji posiadamy szeroki wachlarz zgromadzonych materiałów dydaktycznych- gry dydaktyczne, układanki, puzzle, płytoteka, artykuły papiernicze, dvd, radiomagnetofon, tablice ekspozycyjne.

Dodatkowo uczniowie korzystają z podręczników i pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach Rządowego Programu Pomocy Uczniom w 2014 r. „Wyprawka Szkolna”.