A A A

POMOC PSYCHOLOGICZNO – PSYCHOLOGICZNA W SOSW

Opieką psychologiczna i pedagogiczna w naszym ośrodku objęci są uczniowie, ich rodzice lub opiekunowie.

OFERTA DLA RODZICÓW

 1. Cykliczne spotkania Grupy Wsparcia dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością.

 2. Punkt Konsultacyjny dla rodziców dzieci objętych Wczesnym Wspomaganiem Rozwoju
  i dzieci w wieku przedszkolnym.

 3. Indywidualne poradnictwo psychologiczne dla rodziców uczniów i wychowanków SOSW.

 4. Poradnictwo pedagogiczne dla rodziców.

OFERTA DLA UCZNIÓW

 1. Porady i konsultacje psychologiczne i pedagogiczne dla uczniów.

 2. Indywidualne poradnictwo i wsparcie dla uczniów.

 3. Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

 4. Udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie odpowiednich do rozpoznanych potrzeb (warsztaty, porady, zajęcia terapeutyczne).

 5. W trakcie pracy z uczniem na zajęciach rewalidacji indywidualnej udziela się uczniom pomocy psychologiczno - pedagogicznej w postaci zajęć specjalistycznych w zależności od rozpoznania potrzeb dziecka.

 6. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze.

 7. Działania z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży.

Szkoła Przysposabiająca do Pracy przeznaczona jest dla absolwentów gimnazjum i ośmioklasowej szkoły podstawowej z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, a także z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Nauka trwa 3 lata z możliwością przedłużenia etapu edukacyjnego o 1 rok, maksymalnie do 24 roku życia. W szczególnych przypadkach nauczanie może odbywać się w domu ucznia, na podstawie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania.

Szkoła Przysposabiająca do Pracy przygotowuje uczniów do wykonywania czynności pracy oraz wyposaża ich w niezbędne umiejętności wchodzące w zakres prostego zawodu. W procesie edukacji duży nacisk kładzie się na kształcenie umiejętności praktycznych niezbędnych w codziennym funkcjonowaniu.

Głównym celem edukacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną jest efektywne przygotowanie uczniów do dorosłości oraz wyposażenie ich w umiejętności, które pomogą im w zatrudnieniu na otwartym, chronionym lub wspomaganym rynku pracy. Jesteśmy zdecydowanie nastawieni na kształtowanie kompetencji społecznych, zawodowych i komunikacyjnych, zdolności adaptacyjnych i nabywanie nowych umiejętności, które jako ważne i istotne priorytety w edukacji, pomogą w przyszłości naszym podopiecznym na samodzielne i niezależne funkcjonowanie.

Kształcenie uczniów w szkole jest dostosowane do ich możliwości oraz indywidualnych potrzeb edukacyjnych. Szkoła Przysposabiająca do Pracy zapewnia kontynuowanie procesu edukacyjno – terapeutycznego. Dla każdego ucznia zespół nauczycieli tworzy indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny, natomiast jego postępy w nauce są dokumentowane w ocenach opisowych. Uczniowie spędzają w szkole czas ciekawie i pracowicie. Uczą się samoobsługi, działania w grupie, czytania, pisania, liczenia, śpiewania, korzystania z komputera, a także podstawowych czynności praktycznych.

W ramach zajęć przysposabiających do pracy oferujemy uczniom zajęcia:

 • Gospodarstwo domowe

 • Rękodzielnictwo

 • Elementy prac biurowych

 • Kulinaria

 • Ogrodnictwo

 • Florystyka

 • Elementy fryzjerstwa

Każdy uczeń, oprócz zajęć edukacyjnych, korzysta z zajęć rewalidacji indywidualnej.

Działalność Szkoły Przysposabiającej do Pracy to oprócz zajęć dydaktycznych, przygotowujących do funkcjonowania w społeczeństwie i pracy zawodowej, także atrakcyjne wycieczki, imprezy integracyjne i rekreacyjne. Mogą tu realizować swoje pasje, rozwijać talenty. Zdobyta przez uczniów wiedza, umiejętności i ukształtowane wartości, wzorce osobowe, zachowania i motywacje powinny ułatwić im umiejętne pełnienie ról społecznych.

Dla uczniów spoza miasta do dyspozycji są grupy wychowawcze w internacie. Można też korzystać ze smacznych obiadów w stołówce szkolnej i mile spędzać czas po lekcjach w świetlicy szkolnej. 

Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze prowadzone są w placówce oraz w domach rodzinnych dzieci w zależności od orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Odbywają się w grupach od dwóch do czterech osób lub indywidualnie. Wymiar zajęć zależny jest od możliwości psychofizycznych oraz specyficznych potrzeb rewalidacyjnych uczestników zajęć.

CELE ZAJĘĆ REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZYCH:

 • wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży

 • rozwijanie zainteresowania otoczeniem

 • uzyskanie niezależności od innych osób w funkcjonowaniu w życiu codziennym

ZAJĘCIA REWALIDACYJNO -WYCHAWCZE OBEJMUJĄ:

 • naukę nawiązywania kontaktów w sposób odpowiedni do potrzeb i możliwości uczestników zajęć

 • kształtowanie sposobu komunikowania się z otoczeniem na poziomie odpowiadającym indywidualnym możliwościom uczestników zajęć

 • usprawniane ruchowe i psychoruchowe w zakresie dużej i małej motoryki, wyrabianie orientacji w schemacie własnego ciała i orientacji przestrzennej

 • wdrażanie do osiągania optymalnego poziomu samodzielności w podstawowych sferach życia

 • naukę celowego działania dostosowanego do wieku, możliwości, zainteresowań uczestnika zajęć oraz jego udział w ekspresywnej aktywności

 • rozwijanie zainteresowań otoczeniem, wielozmysłowe poznawanie tego otoczenia, naukę rozumienia zachodzącym nim zjawisk, kształtowanie umiejętności funkcjonowania w otoczeniu

Udział dzieci i młodzieży w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych daje szansę aktywnego korzystania z życia, spełniania ról społecznych odpowiednich do wieku i predyspozycji psychofizycznych. Zajęcia te stwarzają możliwość obcowania z rówieśnikami, zdobywania doświadczeń, redukują zachowania niepożądane.

METODY I FORMY PRACY (dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci/młodzieży):

 • zajęcia Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

 • stymulacja polisensoryczna według pór roku „poranny krąg”

 • dogoterapia

 • arteterapia

 • kinezjologia

 • muzykoterapia

 • aromaterapia

 • zajęcia Metodą Dobrego Startu

 • zajęcia Metodą Knillów

 • EEG Biofeedback

 • stymulacja mechanizmów lewopółkulowych- usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu (Metoda Krakowska)

 • zajęcia plastyczne

W pracy rewalidacyjno-wychowawczej pamiętamy o tym,
że KAŻDE DZIECKO OD URODZENIA JEST UNIKALNĄ, NIEPOWTARZALNĄ OSOBĄ.

Biblioteka jest miejscem zaczarowanym.
Blisko tu do bajki i do prawdy, do uśmiechu i do wzruszeń…”.

Nasza biblioteka to miejsce tętniące życiem. Na każdej przerwie spotykają się tu uczniowie starsi i młodsi, aby poczytać czasopisma, porozmawiać i odpocząć,
a przede wszystkim wypożyczyć książki. Na półkach znajdują się bowiem prawdziwe perełki. Fantastyka, książki przygodowe, podróżnicze, obyczajowe, popularnonaukowe, bajki, baśnie, legendy, opowiadania dla najmłodszych – każdy znajdzie coś dla siebie. Oczywiście nie brakuje też lektur, atlasów, słowników, kompendiów, leksykonów i wszelkich wydawnictw, które ułatwiają uczniom edukację. Zbiory są stale wzbogacane, wiele pozycji pozyskiwanych jest także od darczyńców.

Nasza biblioteka jest organizatorem wielu konkursów szkolnych
oraz inicjatorem przeróżnych akcji np. „Podaruj książkę bibliotece. W każdym roku zaskakujemy czytelników nowymi przedsięwzięciami, ale są też punkty stałe naszej działalności takie jak, obchody Dnia Bibliotekarza i Bibliotek Szkolnych, Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek, ogólnopolskiej akcji „Noc Bibliotek”, jak również udział
w cyklicznych spotkaniach czytelniczych „W krainie książki”, organizowanych przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy w Ząbkowicach Śląskich. Ponadto jesteśmy pomysłodawcami projektów edukacyjno – czytelniczych np. „Nasza Niepodległa”, „Książki czytajcie, świat poznawajcie”, „Z ekologią za Pan Brat”, w których biorą udział wszyscy wychowankowie, od najmłodszych przedszkolaków do najstarszych uczniów branżowej szkoły.

Ważnym składnikiem życia bibliotecznego jest przyjazna atmosfera. Można oddać się przyjemności szperania wśród książek i wyszukiwania tej jedynej wartej przeczytania.

Nasza biblioteka jest skarbnicą, jak baśniowy sezam, który skrywa wielkie bogactwa. Wystarczy wejść do środka, sięgnąć po książkę, odsłonić okładkę
i pozwolić się oczarować, zachwycić lub zadziwić.

Biblioteka zaprasza – warto zaglądać!

Internat jest integralną częścią SOSW w Ząbkowicach Śląskich i mieści się w jego budynku, na I i II piętrze.

Naszym podopiecznym zapewniamy opiekę od poniedziałku do piątku przez cały rok szkolny z wyłączeniem wakacji, ferii i przerw świątecznych. W wyjątkowych przypadkach zapewniamy również opiekę w weekendy. Wychowankowie mają do dyspozycji pokoje 2-4 osobowe, 4 świetlice, 4 łazienki i 2 kuchnie z pełnym wyposażeniem. Ponadto plac zabaw, salę gimnastyczną, stoły do tenisa stołowego, piłkarzyki, salę komputerową, bibliotekę.

Posiadamy własna stołówkę gdzie serwowane są smaczne i obfite posiłki: śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja. Dodatkowo każda grupa dostaje po kolacji koszyczek obfitości, czyli pieczywo, masło, dżem, konserwy- gdyby ktoś był jeszcze głodny 

Utworzone są 4 grupy wychowawcze: 2 grupy dziewcząt i 2 grupy chłopców.

W czterech grupach wychowawczych realizuje się zadania opiekuńczo- wychowawcze i rewalidacyjne. Współpracujemy ze szkołą, rodzicami i opiekunami wychowanków.

Wykwalifikowana kadra nauczycieli – wychowawców, pełnych pasji i ciekawych pomysłów dostosowuje podejmowane działania do indywidualnych potrzeb i możliwości każdego dziecka. Stara się, aby internat był drugim domem, miejscem radości i zadowolenia, w którym podopieczni rozwijają się i czują się bezpiecznie.

Zajęcia w grupach wychowawczych są ciekawe, rozwijają indywidualne zainteresowania wychowanków i ich zdolności oraz pogłębiają wiadomości zdobyte w szkole.

Wychowankowie uczestniczą w zajęciach plastycznych, teatralnych, muzyczno- wokalnych, sportowych, kulinarnych , czytelniczych, komputerowych, rekreacyjnych, ekologiczno-turystycznych i innych. Podejmujemy szereg działań z zakresu profilaktyki uzależnień. Organizowane są różnego rodzaju zajęcia dodatkowe, np. wyjazdy na mecze, wycieczki, wyjścia do kina, ogniska, grille.

Ponadto wychowankowie aktywnie uczestniczą w życiu kulturalnym środowiska lokalnego korzystając z licznych ofert Ząbkowickiego Ośrodka Kultury oraz imprez organizowanych przez miasto, gminę i powiat.

Pobyt w internacie umożliwia dzieciom i młodzieży nawiązanie prawidłowych i trwałych relacji z rówieśnikami, uczy samodzielności, akceptacji i współdziałania w grupie, wdraża do prawidłowego dbania o higienę osobistą, zdrowego odżywiania oraz do radzenia sobie w codziennych sytuacjach życiowych.

Atmosfera w internacie sprzyja wszechstronnemu rozwojowi wychowanków. Dzieci i młodzież czują się bezpiecznie, są akceptowane i rozumiane.