STOWARZYSZENIE „SZANSA”.

W naszym Ośrodku od 27 II 2013 działa ,,Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży Szansa”’.

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym zrzeszeniem mającym na celu niesienie pomocy dzieciom upośledzonym umysłowo, uczniom i absolwentom  SOSW oraz inicjowanie, organizowanie, popieranie i współfinansowanie wszelkich działań mających na celu poprawę warunków bytowych wychowanków, podniesienie poziomu kształcenia, wyposażenia pomieszczeń warsztatowych, dydaktycznych i internatowych; upowszechnianie społecznych postaw tolerancji i akceptacji osób niepełnosprawnych.

1. Celem Stowarzyszenia jest:

 1. propagowanie postawy tolerancji i akceptacji dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych osób niepełnosprawnych,

 2. udzielanie wszechstronnej i niezbędnej pomocy rodzinie dziecka niepełnosprawnego,

 3. organizowanie i współorganizowanie zielonych szkół, obozów, kolonii i zajęć rehabilitacyjno – rewalidacyjnych,

 4. zapewnienie młodzieży aktywnych form spędzania wolnego czasu,

 5. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

 6. wzbogacanie bazy Ośrodka w pomoce i wyposażenie służące lepszej rewalidacji i rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,

 7. dofinansowanie podstawowych potrzeb dzieci niepełnosprawnych wychowanków SOSW,

 8. promocji i organizacji wolontariatu;

innych działań na rzecz osób niepełnosprawnych

8. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

 1. uzyskiwanie darowizn od osób prawnych i fizycznych na rzecz  Stowarzyszenia

 2. organizowanie imprez o charakterze dochodowym,

 3. organizacja szkoleń, sympozjów, warsztatów oraz różnorodnych form doskonalenia w zakresie wiedzy o niepełnosprawności intelektualnej,

 4. organizowanie festiwali, aukcji, wystaw, konkursów,

 5. organizowanie różnorodnych zajęć terapeutycznych wpływających na polepszenie ogólnej kondycji i funkcjonowania społecznego dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie

 6. sprawowanie opieki pedagogiczno-psychologicznej oraz szeroko rozumianej terapii

w stosunku do dorosłych absolwentów SOSW

Podczas swojej dwuletniej działalności zorganizowaliśmy kolonie letnie 10-dniowe w Łazach nad morzem dla 40-tu dzieci z rodzin najuboższych z miasta i gminy Ząbkowice Śl. Na ten cel zdobyliśmy pieniądze wygrywając konkurs w gminie.

Dużym powodzeniem cieszą się prowadzone co tydzień tzw.,, Czwartki terapeutyczne” dla chętnych dzieci z miasta i gminy .Zajęcia plastyczne. kulinarne i ruchowe odbywają się od 16 do18 godz. Biorą w nich udział rodzice wraz ze swoimi pociechami.

Współpracujemy także ze ,,Wspólnotą Wojciechową ‘’z Sidziny. Corocznie grupa dzieci i młodzieży wyjeżdża tam na tygodniowa ,,Zieloną Szkołę’’.

Bierzemy udział w jarmarkach świątecznych, organizujemy również ,,Bale Sponsora”’

Z pozyskanych pieniędzy Stowarzyszenie wyposażyło pracownię do terapii integracji sensorycznej dla dzieci ze spektrum autyzmu.

Sfinansowano także budowę i wyposażenie placu zabaw dla dzieci objętych pomocą ,,Szansy”.