WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka  to wielospecjalistyczne, kompleksowe i intensywne działania mające na celu stymulowanie funkcji odpowiedzialnych za rozwój psychomotoryczny i komunikację małego dziecka ze spektrum autyzmu, od chwili jego wykrycia do czasu podjęcia przez dziecko nauki w szkole, także – pomoc i wsparcie udzielane rodzicom i rodzinie w nabywaniu przez nich umiejętności postępowania z dzieckiem w zakresie określonym przez indywidualny program wczesnego wspomagania.

Każde dziecko z autyzmem jest inne, a nieprawidłowości oraz ich stopień natężenia w poszczególnych sferach jest specyficzny u poszczególnych dzieci. Wcześnie podjęta terapia skupiająca się na kształtowaniu umiejętności dziecka, których rozwój nie przebiega prawidłowo, umożliwia oraz ułatwia integrację  dziecka w grupie rówieśniczej oraz funkcjonowanie w codziennym jego życiu.

Celem naszej działalności jest:

Dla dziecka:

 • Systematyczne dążenie do poprawy jakości życia dziecka, do zapewnienia mu pełnego radości, pozbawionego napięć dzieciństwa, pomimo występującej niepełnosprawności lub zaburzeń rozwoju.

 • Poprawa ogólnego stanu zdrowia i jego stanu ruchowego.

 • Zapobieganie występowaniu lub/i pogłębianiu się nieprawidłowości w jego rozwoju psychoruchowym.

 • Pomoc dziecku w pełnym wykorzystaniu potencjału rozwojowego, jakim dysponuje w zakresie funkcji poznawczych, rozwoju ruchowego, komunikacji i kontaktów społecznych.

 • Pomoc dziecku w budowaniu trwałych więzi i znaczących relacji z osobami w najbliższym otoczeniu.

 • Wyzwalanie i wzmacnianie samorzutnej aktywności społecznej, poznawczej i komunikacyjnej dziecka, przejawianej w różnych formach zabawy.

 • Pomoc dziecku w stopniowym osiąganiu coraz większej autonomii i samodzielności, na miarę jego potrzeb.

Dla rodziców:

 • Dostarczanie rodzicom wsparcia w związku z długotrwałym kryzysem emocjonalnym wynikającym z faktu niepełnosprawności ich dziecka.

 • Pomoc rodzicom w akceptacji dziecka, jako osoby niepełnosprawnej.

 • Pomoc rodzicom w zaakceptowaniu siebie w roli rodzica dziecka niepełnosprawnego.

 • Pomoc rodzicom w coraz pełniejszym osiąganiu kompetencji rodzicielskiej, postrzeganiu siebie, jako „wystarczająco dobrych rodziców”.

 • Stopniowe przygotowanie rodziców do roli osób wspomagających rozwój ich dziecka.

 • Dostrzeganie mocnych stron dziecka i stwarzanie dziecku, jak najlepszych warunków rozwoju (aranżacja otoczenia, dobór przedmiotów do zabawy i wspólnych zabaw)

 

Dysponujemy salami do terapii grupowej, indywidualnej, logopedycznej oraz salę rehabilitacyjną. Wszystkie sale wyposażone są w odpowiednie pomoce dydaktyczne, co umożliwia prowadzenie różnorodnych zajęć, choć nie brakuje w nich również zabawek, gier i książek, co pozwala na pielęgnowanie i rozwijanie zainteresowań naszych podopiecznych.

W zależności od potrzeb dziecka prowadzone są:

 • zajęcia logopedyczne,
 • rehabilitacyjne,
 • zajęcia z elementami integracji sensorycznej
 • usprawniające motorykę małą i dużą,
 • stymulujące rozwój poznawczy i emocjonalno- społeczny.

Jakie metody stosowane są w ramach zajęć wczesnego wspomagania?

 • Metoda Dobrego Startu,
 • Metody wspomagające porozumiewanie się
 • Behawioralne metody edukacji
 • Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne,
 • Terapia zajęciowa
 • Terapia zabawą
 • Metoda  Kinezjologii Edukacyjnej P.E.Denisona
 • Stymulacja polisensoryczna w sali SI
 • Arteterapia
 • Aromaterapia
 • Muzykoterapia

 Zespół :

Jako profesjonaliści, na co dzień stykający się z zagadnieniami trudności rozwojowych, doskonale rozumiemy, jak szczególną grupą osób są dzieci autystyczne. Naszą kadrę tworzą świetnie wykształceni specjaliści w dziedzinie pedagogiki, oligofrenopedagogiki, logopedii, psychologii. Są to wykwalifikowani eksperci, posiadający rozbudowaną wiedzę, a także bogate, wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi cierpiącymi na różnorodne zaburzenia rozwojowe. Posiadana przez nas wiedza oraz doświadczenie pozwala również na skuteczną terapię dzieci autystycznych. Nasza kompetentna kadra w profesjonalny sposób zajmuje się dziećmi, prowadząc efektywne zajęcia terapeutyczne, a także chętnie współpracuje z rodzicami, udzielając im fachowych porad oraz wspierając ich w trosce o prawidłowy rozwój ich pociech.

Warunki objęcia dziecka i rodziny specjalistycznymi formami pomocy w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju.

Dzieci przyjmowane są na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, wydanej przez Zespół Orzekający w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

 

Im wcześniej podejmiemy działania wspierające rozwój dziecka z niepełnosprawnością, tym większe stwarzamy szanse na wyrównanie jego deficytów rozwojowych oraz uniknięcie błędów i zaniedbań utrudniających dalszą edukację dziecka.