Nauczanie indywidualne

W placówce naszej organizowane jest nauczanie indywidualne dla dzieci i młodzieży posiadającej orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Nauczanie to odbywa się na wszystkich etapach edukacyjnych. Nauczyciele prowadzą je w domu rodzinnym dziecka, nauczanie indywidualne może odbywać się także na terenie ośrodka.

W nauczaniu indywidualnym dbamy o miłą i przyjazną atmosferę, stwarzamy warunki właściwego rozwoju, dbamy o rozwój psychofizyczny każdego dziecka. Nauczyciele zapewniają dziecku specjalistyczną pomoc przejawiającą się w stosowaniu różnorodnych metod i form pracy, które są dostosowane do potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka oraz realnych warunków w jakich się odbywają ( dom rodzinny, szkoła). Prowadzimy działalność rewalidacyjną i stosujemy nowatorskie metody terapeutyczne- terapię behawioralną, logoterapię, arteterapię, terapię polisensoryczną, muzykoterapię i relaksację. W naszej pracy kierujemy się wytycznymi Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej i zaleceniami lekarza.

Uczniowie objęci nauczaniem indywidualnym uczestniczą w życiu społeczności szkolnej poprzez udział w szkolnych uroczystościach oraz imprezach plenerowych. Ponieważ posiadamy samochód dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, możemy zapewnić transport nawet najbardziej niepełnosprawnym ruchowo uczniom.