A A A

Projekt pn.Poprawa infrastruktury dydaktycznej i dostępności dla osób niepełnosprawnych szkół zawodowych Powiatu Ząbkowickiego” jest realizowany przez Powiat Ząbkowicki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego (Działanie: 7.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową, Poddziałanie 7.2.1. Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową – konkursy horyzontalne)

Projekt realizowany w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Ząbkowicki: Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Ząbkowicach Śląskich, Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Hipolita Cegielskiego w Ziębicach, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Ząbkowicach Śląskich.

CEL GŁÓWNY
Dostosowanie systemu kształcenia zawodowego powiatu ząbkowickiego do wyzwań nowoczesnej gospodarki i oczekiwań regionalnego rynku pracy.

CELE SZCZEGÓŁOWE

1) zapewnienie wysokiej jakości infrastruktury dydaktycznej do nauczania w zakresie zajęć matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych,

2) stworzenie warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy poprzez doposażenie pracowni zawodowych oraz przebudowę i adaptację obiektów na cele dydaktyczne,

3) dostosowanie szkół do pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych poprzez doposażenie w sprzęt specjalistyczny i pomoce dydaktyczne do wspomagania rozwoju uczniów oraz zapewnienie ich dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

ZADANIA REALIZOWANE W PROJEKCIE
- Opracowania przygotowawcze
- Wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych w nowoczesny sprzęt, pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK
- Stworzenie w szkolnych pracowniach zawodowych warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy
- Dostosowanie szkół do pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
- Nadzór inwestorski
- Działania promocyjne

Termin realizacji projektu: 2023-06-15

BUDŻET PROJEKTU
Wydatki ogółem: 4 030 014,57 PLN
Wydatki kwalifikowalne: 3 995 230,95 PLN
Dofinansowanie: 3 395 946,30 PLN