A A A

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic
w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” Powiat Ząbkowicki otrzymał grant w wysokości 80 000,00 zł na realizację projektu pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Z otrzymanych środków powiat ząbkowicki zakupił 31 laptopów, z których 7  trafiło do naszej szkoły. Laptopy te  będą wykorzystywane do nauki zdalnej przez uczniów naszej szkoły.