Category Archives: Wydarzenia

Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej, bardziej znany jako Dzień Nauczyciela, obchodzony jest w Polsce 14 października w rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej (1773 r.). Była ona pierwszym ministerstwem oświaty publicznej w Polsce i pierwszą tego typu instytucją w Europie. Jest to państwowe święto oświaty i szkolnictwa wyższego, które sięga początków 1972 r.  Ten dzień jest świetną okazją, by podziękować nauczycielom oraz podkreślić ich rolę w edukacji dzieci i młodzieży. W procesie wychowania oraz nauczania nauczyciele odgrywają dużą rolę: nie tylko przekazują uczniom wiedzę oraz sprawdzają ich umiejętności, ale także przygotowują dorastające pokolenie do pracy i życia w społeczeństwie, uczą pracy zespołowej, kształtują umiejętności krytycznego myślenia, jak również dokonywania przemyślanych wyborów.

W naszym Ośrodku świętowaliśmy ten dzień 11 października razem z inną doniosłą  okazją – ślubowaniem i pasowaniem na uczniów klas I.

Krąg Korczakowski , który był organizatorem uroczystego apelu przypomniał w prezentacji multimedialnej oraz poprzez wiązankę wierszy i piosenek  postać wielkiego pedagoga, lekarza, patrona szkoły Janusza Korczaka.

Pani dyrektor Delfina Grzęda przyznała nagrody dla zasłużonych nauczycieli a pani pedagog Janina Muzyka została odznaczona za długoletnie członkostwo w szeregach Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Uczniowie zachwycili publiczność inscenizacją teatralną na podstawie Akademii Pana Kleksa.

Życzę naszej drogiej Pani, by każdy dzień był miły dla niej,
by ranny budzik srebrne dźwięki układał dla niej w takt piosenki,
by zaczynała dzień wesoła i żeby znikła zmarszczka z czoła,
by wiatr jej pachniał, śmiech jej szumiał, by każdy w klasie ją rozumiał.

VIII Memoriał Agaty Mróz- Olszewskiej we Wrocławiu

Znalezione obrazy dla zapytania agata mróz

Dzień 5 października przywitał nas pogodą prawdziwie jesienną. Młodzież ze Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Ząbkowicach w tym dniu zamierzała uczcić pamięć wspaniałej sportsmenki Agaty Mróz- Olszewskiej.

Agata Mróz-Olszewska, w latach 2003-2006, 138 razy reprezentowała Polskę na arenie międzynarodowej w piłce siatkowej kobiet. Na Mistrzostwach Europy, w 2003 i 2005 roku, zdobyła złote medale. 22 listopada 2005 roku były prezydent Aleksander Kwaśniewski odznaczył ją Złotem Krzyżem Zasługi za wybitne zaangażowanie i zasługi dla rozwoju sportu.

Nasi młodzi wychowankowie zachęcani przez wychowawców: Pana Jacka Wójsa i Panią Monikę Hut- Rozmis aktywnie biorą udział w meczach piłki siatkowej w Hali Orbita we Wrocławiu- kibicując naszym siatkarkom Volley Wrocław. Tego wieczoru już po raz VIII odbył się siatkarski memoriał Agaty Mróz- Olszewskiej.  Nie zabrakło sportowych emocji, oraz historii życia  polskiej siatkarki. Poprzez walkę na boisku i walkę z chorobą, mówiła o potrzebie pomagania innym. Wydarzenie objęła Honorowym Patronatem Małżonka Prezydenta RP Agata Kornhauser-Duda.

Głównym organizatorem wydarzenia była Fundacja Kropla Życia.

Podczas naszej sportowej przygody obejrzeliśmy 2 mecze: Enea PTPS Piła i Aris Thessaloniki oraz #VolleyWrocław przeciwko białoruskiej  Minchanka Mińsk. Ten dzień na długo pozostanie w naszej pamięci.

M. Hut- Rozmis, J. Wójs

Dzień Chłopaka na Sportowo

Dzień 2 października był dniem szczególnym i emocjonującym. W ramach obchodów Dnia Chłopaka wychowawcy grupy 3 i 4 P. Monika Hut- Rozmis,  P. Jacek Wójs i P. Matylda Rokosz-Piesik zorganizowali sportowe rozgrywki w piłkę siatkową, tenisa stołowego i piłkarzyki. Na zaproszenie przyjechali podopieczni z Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy wraz z opiekunem P. Markiem Stanny.

Spotkanie rozpoczęło się od zmagań drużynowych: slalom z piłką, kozłowanie, toczenie piłki lekarskiej. Następnie rozegrano towarzyski mecz w piłkę siatkową, oraz miniturniej ping- ponga. Nie zabrakło także słodkiego poczęstunku, oraz pamiątkowego zdjęcia. Ten dzień chłopcy zapamiętają na długo.

J. Wójs, M. Rozmis

List Pana Romana Kowalczyka Dolnośląskiego Kuratora Oświaty do Rodziców

Wrocław 2019-09-16

Drodzy Rodzice!

Z radością informuję, że szkoły, przedszkola i placówki na Dolnym Śląsku pracują normalnie, panuje w nich spokój, ład i porządek.

Podwójny rocznik złożony z absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych
z powodzeniem zmieścił się w liceach ogólnokształcących, technikach i szkołach branżowych. Trudno by było inaczej, skoro organy prowadzące (wśród nich lwią część stanowią samorządy) przygotowały w poszczególnych typach szkół więcej miejsc niż uczniów. Wszystkim osobom zaangażowanym w tę dwukrotnie intensywniejszą rekrutację należą się serdeczne podziękowania. Miejsc starczyło
z kilku powodów – niż demograficzny od kilkunastu lat dotykał szkoły dolnośląskie (to przyczyna najważniejsza), wygaszone zostały gimnazja w zespołach szkół, część budynków gimnazjalnych została przeznaczona na potrzeby szkół ponadpodstawowych, w niektórych szkołach zaadaptowano dodatkowe pomieszczenia. Tak jak w poprzednich latach najlepsi uczniowie dostali się do szkół pierwszego wyboru, ci ze słabszymi wynikami do szkół drugiego i trzeciego wyboru.

Z danych zebranych przez Kuratorium Oświaty od dyrektorów szkół na dzień
9 września br. wynika, że spośród 402 szkół ponadpodstawowych w 72 zajęcia dydaktyczne (lekcje) kończą się później, w 27 wcześniej niż rok temu. 82 szkoły kończą zajęcia po godzinie 16.00, wśród nich w 32 szkołach zajęcia po godz. 16.00 odbywa tylko jeden oddział i to najczęściej tylko w jednym dniu tygodnia. Wśród działających w bieżącym roku szkolnym 402 dolnośląskich szkół ponadpodstawowych wydłużona organizacja zajęć dotyczy  od 7% (28 szkół,
w których co najmniej 2 oddziały przez większość dni tygodnia kończą naukę po godz. 16.00) do 20 % (82 szkoły kończące zajęcia po godz. 16.00). W ubiegłym roku było to odpowiednio od 5% (18 z 363 działających wówczas szkół) do 16,5% (60
z 363 szkół). W ubiegłym roku 13 szkół kończyło pracę po godz. 18.00, w tym roku jest to 19 szkół. Późne kończenie zajęć dotyczy głównie szkół kształcących
w zawodach (technika, szkoły branżowe) i sportowych, a powodem jest zbyt mała liczba specjalistycznych pracowni i obiektów sportowych.

W trakcie rekrutacji część osób życia publicznego i część mediów prorokowała „armagedon” i „apokalipsę” w szkołach ponadpodstawowych po przyjęciu podwójnego rocznika. Te kasandryczne zapowiedzi, bałamutne w treści i histeryczne w formie nie spełniły się. Powyższe dane udowadniają, że żaden „armagedon” ani żadna „apokalipsa” w oświacie dolnośląskiej nie nastąpiły. Sprawdziły się za to przewidywania i zapowiedzi Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.

Pragnę poinformować, że Kuratoriom Oświaty monitoruje sytuację kadrową
w szkołach, przedszkolach i placówkach na Dolnym Śląsku. Obecnie mamy zatrudnionych 48 tysięcy nauczycieli (od kilku lat liczba nauczycieli rośnie; rośnie liczba nauczycieli pełnozatrudnionych, maleje natomiast liczba nauczycieli niepełnozatrudnionych). Na dzień 9 września br. dyrektorzy wykazali braki
w zatrudnieniu w 365 szkołach/przedszkolach/placówkach na 3031 działających. Dyrektorzy poszukują 680 nauczycieli (136 na pełny etat, pozostałych na pojedyncze godziny). Zajęcia i stanowiska, w przypadku których najczęściej występują trudności z zatrudnieniem nauczycieli z kwalifikacjami, to przede wszystkim wychowanie przedszkolne, a także: przedmioty zawodowe, język angielski, edukacja dla bezpieczeństwa, psycholog, wychowanie do życia w rodzinie, doradca zawodowy, matematyka. Fakt, że dyrektor poszukuje nauczyciela, nie oznacza, że zajęcia nie są realizowane. Najczęściej są one prowadzone przez innych nauczycieli na zasadzie godzin ponadwymiarowych lub zastępstw. Dyrektor może też wystąpić do kuratora
o zgodę na powierzenie zajęć osobie bez wymaganych kwalifikacji (np. studentowi ostatniego roku studiów czy nauczycielowi pokrewnego przedmiotu).

Pragnę Państwu przypomnieć, że art.48 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowi:

  1. Rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Wychowanie to powinno uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, a także wolność jego sumienia i wyznania oraz jego przekonania.
  2. Ograniczenie lub pozbawienie praw rodzicielskich może nastąpić tylko
    w przypadkach określonych w ustawie i tylko na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu.

Ponadto zgodnie z art.86 Prawa Oświatowego:

  1. W szkole i placówce mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki.
  2. Podjęcie działalności w szkole lub placówce przez stowarzyszenie lub inną organizację, o których mowa w ust. 1, wymaga uzyskania zgody dyrektora szkoły lub placówki, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady szkoły lub placówki i rady rodziców.

Przepisy prawa oraz prawa obywatelskie gwarantowane w Konstytucji RP nie mogą być naruszane. Prawa rodziców, którzy powierzyli kadrze pedagogicznej to co mają najcenniejszego – czyli swoje dzieci – muszą być respektowane.

Spieszę poinformować, że na konferencjach inaugurujących nowy rok szkolny 2019/2020 zwróciłem się do dyrektorów o staranny dobór osób, instytucji
i organizacji kooperujących ze szkołą oraz każdorazowe dopełnianie procedur wymaganych przez prawo. Poprosiłem o rozwagę, odpowiedzialność
i przezorność. Szkolne wspólnoty nie mogą bowiem być rozrywane przez spory, kłótnie i konflikty, w tym konflikty ideologiczne dotyczące sfery tak intymnej jak seksualność uczniów.

Warto także wiedzieć, że Rozporządzenie MEN w sprawie bezpieczeństwa
i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach w § 14 ust.3 stanowi, że:

„Dyrektor, po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego:

  • ustala długość przerw międzylekcyjnych;
  • organizuje przerwy w sposób umożliwiający uczniom spożycie posiłków na terenie szkoły lub placówki.”

Szanowni Rodzice!

Stanowicie Państwo bardzo ważną część wspólnot złożonych z uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników i przyjaciół szkoły. Proszę o częstą obecność w szkole i zainteresowanie jej sprawami. Proszę o aktywność, zaangażowanie
i wsparcie. Z początkiem roku szkolnego 2019/2020 życzę Państwu, Państwa pociechom i całym społecznościom szkolnym wielu pięknych chwil, radości
i sukcesów. Wytrwałości, cierpliwości i zdrowia. Realizacji planów i spełnienia marzeń.

Z poważaniem pozostaję

Roman Kowalczyk

Dolnośląski Kurator Oświaty