REKRUTACJA

 

REKRUTACJA UCZNIÓW DO SZKÓŁ SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO

Wymagane dokumenty:

1. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
2. Podanie o przyjęcie do szkoły
3. Świadectwo ukończenia szkoły + zaświadczenie OKE
(dotyczy uczniów gimnazjum i ZSZ)
4. Dwa zdjęcia
5. Podanie o przyjęcie do internatu (dla zainteresowanych)

Dokumenty składać należy w sekretariacie Ośrodka.

UCZNIOWIE PRZYJMOWANI SĄ DO SZKÓŁ OŚRODKA PRZEZ CAŁY ROK SZKOLNY

 

Zasady rekrutacji kandydatów do Gimnazjum w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Ząbkowicach Śląskich na rok szkolny 2015/2016

 Na podstawie: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 232 z późn. zmianami) i zarządzenia nr 8/2015 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie terminów rekrutacji do gimnazjów oraz terminów i zasad rekrutacji kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2015/2016.

Rekrutacja uczniów do klasy pierwszej gimnazjum w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym odbywać się będzie następująco:uczniowie,  rodzice, opiekunowie prawni ,  składają podania o przyjęcie do klasy pierwszej gimnazjum w terminie od 2 do 25 czerwca 2015r.Do podania o przyjęcie dołączyć należy orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnegow terminie od 26 do 29 czerwca należy dołączyć świadectwo ( kopię świadectwa ) ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie ( kopię zaświadczenia ) o wynikach sprawdzianu po klasie szóstej.

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do gimnazjum: do 2 lipca

W terminie do 6 lipca należy złożyć oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach sprawdzianu po klasie szóstej.

W sytuacjach losowych szkoła przyjmuje także uczniów w terminach innych niż wskazane w pkt. 1.

Zasady rekrutacji kandydatów do Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Ząbkowicach Śląskich na rok szkolny 2015/2016

 

Na podstawie: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 232 z późn. zmianami) i zarządzenia nr 8/2015 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie terminów rekrutacji do gimnazjów oraz terminów i zasad rekrutacji kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2015/2016.

 

 

Rekrutacja uczniów do klas pierwszych trzyletniej zasadniczej szkoły zawodowej w Specjalnym Ośrodku szkolno-Wychowawczym odbywać się będzie na podstawie:

 

liczby punktów uzyskanych za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, zawartych w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu;

liczby punktów uzyskanych za oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia gimnazjum;

liczby punktów uzyskanych za osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum:

osiągnięcia sportowe, artystyczne lub w innych konkursach tematycznych,

osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu lub osiągnięcia w aktywności na rzecz środowiska szkolnego,

inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum lub wskazane przez dyrektora gimnazjum w innej formie.

 

Suma punktów rekrutacyjnych obliczana będzie według następujących zasad :

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym maksymalnie 100 punktów, w tym:

 1. a) 50 punktów za wyniki uzyskane z egzaminu gimnazjalnego wyrażone w procentach, zgodnie z zasadą:

 

 

 1. a) liczba punktów rekrutacyjnych za każdy wynik procentowy z zakresu:

– języka polskiego,

– historii i wiedzy o społeczeństwie,

– matematyki,

– przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii,

– języka obcego na poziomie podstawowym,

jest równa liczbie określającej wynik procentowy, uzyskany z danego zakresu, podzielonej przez dziesięć;

 1. b) liczba punktów rekrutacyjnych za wyniki egzaminu gimnazjalnego jest równa sumie punktów rekrutacyjnych uzyskanych z wymienionych wyżej zakresów egzaminów.
 2. b) 40 punktów za oceny z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych, otrzymane na świadectwie ukończenia gimnazjum, zgodnie z zasadą:

10 punktów     – ocena: celujący,

9 punktów     – ocena: bardzo dobry,

8 punktów     – ocena: dobry,

5 punktów     – ocena: dostateczny,

2 punkty        – ocena: dopuszczający;

Przedmioty podlegające punktacji: matematyka, geografia, biologia.

 

 1. c) 10 punktów za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum lub przekazane przez dyrektora gimnazjum w innej formie zgodnie z zasadami:

5 punktów za osiągnięcia sportowe, artystyczne lub w innych konkursach tematycznych,

5 punktów za osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, w formie wolontariatu lub osiągnięcia w aktywności na rzecz środowiska szkolnego,

 

W przypadkach uczniów zwolnionych przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z przyczyn losowych lub zdrowotnych, (zgodnie § 49 ust. 4 rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 ze zmianami), ustala się następujące zasady wyznaczania liczby punktów za egzamin gimnazjalny, o których mowa w punkcie 2a, odpowiadającej sumie liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne zakresy egzaminu gimnazjalnego z:

 1. a) języka polskiego – liczba punktów za ocenę na świadectwie z j. polskiego,
 2. b) historii i wos – średnia liczba punktów za oceny na świadectwie z historii i wos,
 3. c) matematyki – liczba punktów za ocenę na świadectwie z matematyki,
 4. d) przedmiotów przyrodniczych – średnia liczba punktów za oceny na świadectwie z biologii, geografii, fizyki i chemii,
 5. e) języka obcego – liczba punktów za ocenę na świadectwie z j. obcego .

Dodatkowymi kryteriami różnicującym kandydatów, w przypadku posiadania równej liczby punktów rekrutacyjnych wynikających z kryteriów wymienionych w pkt. 2 są:

 

łączna liczba punktów za wyniki na egzaminie gimnazjalnym,

ocena zachowania,

średnia ocen z przedmiotów obowiązkowych na świadectwie ukończenia gimnazjum,

 

Dodatkowe kryteria brane są pod uwagę kolejno do momentu zróżnicowania kandydatów.

 

Przy przyjmowaniu do szkoły, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, pierwszeństwo mają:

sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych,

kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia,

 1. Kandydaci do Zasadniczej Szkoły Zawodowej w SOSW w Ząbkowicach Śl.     składają podania w formie papierowej w sekretariacie szkoły w ustalonym terminie od 2 czerwca do 25 czerwca 2015r. W tym czasie kandydat może dokonać zmiany decyzji o wyborze i przenieść podanie do innej szkoły. Kandydat może jednocześnie złożyć podanie do nie więcej niż trzech szkół.

 

 

 1. W terminie od 26 do 29 czerwca 2015 r. kandydat do szkoły zawodowej do podania o przyjęcie dołącza:

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

oryginał lub kopię świadectwa ukończenia gimnazjum,

oryginał lub kopię zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego (kopie poświadczone przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył),

2 zdjęcia w formacie legitymacyjnym,

podanie o przyznanie miejsca w internacie

 

 1. Kandydatom nieprzyjętym do szkoły dokumenty zostaną zwrócone niezwłocznie po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego. Otrzymają oni również szczegółowe informacje umożliwiające wybór innego zawodu, innej szkoły, a także adresy punktów informacyjnych.

 

 1. Ogłoszenie wyników rekrutacji (list kandydatów przyjętych do szkoły) nastąpi 2 lipca 2015 r. do godz. 13.00.

 

 1. Kandydaci przyjęci do Zasadniczej Szkoły Zawodowej w SOSW w Ząbkowicach Śląskich są obowiązani potwierdzić wolę podjęcia nauki w danej szkole najpóźniej do 6 lipca 2015 r. do godziny 15.30, przedkładając oryginały świadectw (w razie wcześniejszego złożenia kopii).

 

 1. Ogłoszenie list uczniów przyjętych do poszczególnych klas oraz ogłoszenie listy wolnych miejsc nastąpi najpóźniej 7 lipca 2015 r.

 

 1. Osoby nieprzyjęte do szkoły są zobowiązane do odbioru złożonych dokumentów w ciągu 7 dni od zakończenia postępowania kwalifikacyjnego. W przeciwnym przypadku kopie dokumentów ulegną zniszczeniu.

 

 1. W przypadku, kiedy do danego kierunku kształcenia nie zgłosi się odpowiednia liczba kandydatów, kwalifikowanie będzie prowadzone do 31 sierpnia 2015 r.
 • zredagował: Janusz Pasternak
 • wytworzył: Delfina Grzęda
 • data wstawienia: 14. 02 2015 r.
 • data modyfikacji:13. 04 2015